Adatvédelmi nyilatkozat

Neve: IT Provider Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely, levelezési cím: 1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 9. 6. em. 2.

Adószám: 23827356-2-43

Cégjegyzék száma: Cg. 01-09-980065 Vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál

Bankszámlaszám: OTP Bank, 11742355-20001759-00000000

Szerződéskötés nyelve: Magyar

Elektronikus Ügyfélszolgálat: info@festmenyshop.hu

Telefonos Ügyfélszolgálat: +36/20-289-44-23


Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató, mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapokon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.


Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a www.festmenyshop.hu ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


A szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).


A www.festmenyshop.hu honlap használatával Ön (Megrendelő), mint Felhasználó elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.

A szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.


A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató következő, azonosításához szükséges adatokat rögzíti a Megrendelőről:

Név

Szállítási cím

Elektronikus levelezési cím

Elérhetőségi telefonszáma


Választhatóan megadható adatokat:

Egyéb közlendő

Számlázási név és cím


A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a Szállító és esetleges Megbízottja rendelkezésére:

Megrendelő neve

A teljes szállítási cím

Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok, stb.)

A megrendelés összege szállítási díjjal együtt

Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége


A Szolgáltató és megbízott Szállító, illetve annak esetleges Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli és a kézbesítés után azokat a Szolgáltató részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti!


Az adatokat kérelemre, illetve öt év inaktivitás után törli a Szolgáltató a rendszeréből. Kivételt képeznek ez alól az adattovábbításra is kerülő, bizonylatokon szereplő név, cím, szállítási cím, telefonszám adatok. Ezeket az adatokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47. § alapján a megrendelést követő ötödik év végéig őrzi meg az adatkezelő. A megadott adatok törlését a kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeinken lehet kérni.

Megrendelés esetén a megadott név, cím, szállítási cím és telefonszám adatokat, a megrendelés adataival együtt a szolgáltató a következő adatkezelők felé továbbítja:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) – a kiszállítás teljesítése céljából

PENOK BT (1119 Bp., Petzvál J. u. 56.). – könyvvizsgálói, könyvelői feladatának ellátása céljából, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 43. § alapján.

Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok, kapcsolatrendszerükre utaló információk olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek.


Megadott személyes adatait a Megrendelő e-mailben vagy a Webshop felületén keresztül jelszavas megerősítéssel bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti regisztrációját.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót (a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. §). A szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


A Szolgáltató a honlappal kapcsolatos személyes adatkezeléseket elsősorban a szerverszolgáltatást nyújtó partnere szervertermében végzi. Szervere a Budapest, XIII. Victor Hugo u. 18-22. cim alatt találhatók. Az adatkezelő a személyes adatokat 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)legyen.


A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.


Adatvédelmi nyilatkozat letöltése nyomtatható formában


IT Provider Korlátolt Felelősségű Társaság


2012. augusztus

Belépés

Kosár

Kosárban összesen:   0 Ft
Szállításban a
HappyMoving.hu
a partnerünk
x